REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 25.5.2018
1. Rekisterinpitäjä

Veimart Oy Takatie 6, 90450 KEMPELE +358 44 244 0140

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Martti Jokelainen Takatie 6, 90450 KEMPELE +358 408402300

3. Rekisterin nimi

Veimart Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn ja arkistointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointiin silloin kun siihen on henkilön lupa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötiedot (nimi ja yhteystiedot) sekä tilaustiedot (henkilön tilaamat tuotteet ja palvelut, niiden toimittaminen ja laskutus).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti verkkokauppaan tehtyjen tilausten kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto Manuaalinen, henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukitussa tilassa. B. ATK:lla käsiteltävät tiedot Tiedot on käytössä organisaation sisällä valituilla henkilöillä ja suojattu salasanoin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin  
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Kaikissa rekisteröidyn oikeuksia koskevissa asioissa tulee ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@veimart.fi.